Campus del Agua

Transferencia de créditos

Información sobre a transferencia e recoñecementos de créditos

Podes consultar aquí a normativa de transferencia e recoñecemento de créditos da Universidade de Vigo.

O número de créditos que poderá ser recoñecido a partir de experiencia profesional ou laboral e de estudos universitarios non oficiales, non superará o 15% do total dos créditos que constitúan o plan de estudos, coas excepcións que se establecen no Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto 861/2010, para o recoñecemento de títulos propios. Este recoñecemento non incorporará cualificación polo que non computará a efectos de baremación do expediente.

Segundo o establecido no Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto 861/2010 non poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes ao Traballo Fin de Mestrado.


Procedemento de adaptación dos estudos preexistentes ao novo plan de estudos

Os estudantes do Terceiro Ciclo que non teñan superado os cursos dos actuais plans de estudo dos Mestrados en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais e Mestrado en Novas Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio Cultural Inmoble, poderán incorporarse ao novo sistema, convalidando, se fora o caso, as materias que teñan cursadas e aprobadas nos plans de estudo extinguidos.

A continuación amosamos as táboas de convalidacións para ditas titulacións: