Campus del Agua

Transferencia de créditos

Información sobre a transferencia e recoñecementos de créditos

Podes consultar aquí a normativa de transferencia e recoñecemento de créditos da Universidade de Vigo.

O número de créditos que poderá ser recoñecido a partir de experiencia profesional ou laboral e de estudos universitarios non oficiales, non superará o 15% do total dos créditos que constitúan o plan de estudos, coas excepcións que se establecen no Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto 861/2010, para o recoñecemento de títulos propios. Este recoñecemento non incorporará cualificación polo que non computará a efectos de baremación do expediente.

Segundo o establecido no Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto 861/2010 non poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes ao Traballo Fin de Mestrado.


Procedemento de adaptación dos estudos preexistentes ao novo plan de estudos

O alumnaod de Terceiro Ciclo que cursase, total ou parcialmente, os extintos másteres en “Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais” ou “Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio Cultural Inmoble”, ou ben o de “Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural” (plan de estudos 2014), poderán incorporarse ao renovado máster en “Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural” (plan de estudos 2018), validando, se fose o caso, as materias que teñan cursadas e aprobadas nas citadas titulacións e/ou plans de estudo.


Táboas de convalidacións (recoñecemento de créditos) dos mestrados extintos ao novo plan de estudos.