O RD 822/2021, de 28 de setembro de 2021, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, esixe para a verificación e acreditación dun título a incorporación dun sistema de garantía interno para a avaliación, seguimento e mellora da calidade da oferta formativa.

Co obxetivo de cumplir con este requisito a Facultade de Historia deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo (aprobado o 26 de abril de 2010).

Comisión de Calidade, presidida polo decano do centro, é o órgano encargado da planificación das tarefas relacionadas coa implantación e seguimento do SGC.

A documentación básica do SGC da Facultade de Historia está constituída polos seguintes documentos: