Comisión académica

A Comisión Académica do Máster (CAM) é un órgano colegiado responsable da xestión e organización académica do título.
A composición da CAM foi aprobada polo Centro e está presidida polo coordinador/a do Máster.

Cargo Responsable Centro
Coordinador Fermín Pérez Losada Facultade de Historia
Secretaria Mercedes Solla Carracelas E.E. Minas e Enerxía
Vogal Joaquín Martínez Sánchez E.E. Minas e Enerxía
Vogal Adolfo Fernández Fernández Facultade de Historia
Vogal Belén Riveiro Rodríguez Escola Enx. Industrial
Vogal Elena de Uña Álvarez Facultade de Historia

 

Coordinación do título

O procedemento de coordinación docente deste título é tanto vertical como horizontal. Estruturase a través das figuras de coodinador/a do máster, coordinadores/as de módulos, incluídas Prácticas e TFM.

Coordinación Responsable Centro
Coordinación académica Fermín Pérez Losada Facultade de Historia
Módulo 1 Fermín Pérez Losada Facultade de Historia
Módulo 2 Belén Riveiro Rodríguez Escola Enx. Industrial
Módulo 3 Beatriz Comendador Rey Facultade de Historia
Módulo 4: Practicum + TFM Domingo Rodríguez Teijeiro Facultade de Historia

 

Funcións da CAM

 • Elaborar, e no seu caso, modificar o regulamento de réxime interno da propia comisión, o cal deberá ser remitido á Comisión de Estudos de Posgrao para a súa aprobación.
 • Vixiar o cumprimento da actividade docente e académica (cumprimento de horarios de clases e titorías, depósito das guías docentes das materias na Secretaría do Centro de adscrición do máster) e velar pola dispoñibilidade dos espazos (aulas, laboratorios, equipos de videoconferencia, etc.), en coordinación co centro.
 • Seleccionar os/as estudantes admitidos/as no programa.
 • Emitir informe para o recoñecemento de créditos conforme á normativa da Universidade de Vigo.
 • Elaborar o PDA/POD do máster no prazo especificado pola Universidade. Para o POD, a CAM poderá contar co persoal docente da Universidade de Vigo, así como profesorado externo cualificado. A elección do persoal docente deberá cumprir cos criterios obxectivos que acorde a CAM.
 • Aprobar a distribución do orzamento asignado ao máster.
 • Todas aquelas que lle sexan encomendadas polo Centro responsable do máster, relativas á organización académica da titulación.

 

Funcións do Coordinador/a

 • Ser o/a interlocutor/a do máster cos servizos e órganos de goberno da Universidade de Vigo.
 • Ser o/a responsable de decidir as actividades a desenvolver que teñan repercusión orzamentaria.
 • Ser o/a último/a responsable de cumprimentar e pechar as actas de cualificación.
 • Calquera outra que lle encomende a CAM ou o centro.