A avaliación das materias será continua, seguindo unhas pautas xerais.

O estudantado, segundo a normativa vixente, ten duás convocatorias de avaliación:

  • A primeira oportunidade levaráse a cabo durante o cuadrimestre de docencia, ou sexa, que hai unha oportunidade ao remate de cada un dos cuadrimestres.
  • No caso de que as semanas de docencia da materia non sexan suficientes para a entrega de todos os traballos previstos, habilitaráse a plataforma de docencia unha semana adicional para facilitar dita entrega.
  • As probas de avaliación oficial (exames, traballos, exercicios, etc.) terán lugar durante unha semana ao remate de cada cuadrimestre.
  • A segunda avaliación realizaráse no mes de xullo, para o que se habilitará unha semana de probas de avaliación oficial e abrirase de novo o acceso á plataforma docente.

Curso 2023/2024

Listaxes de probas de avaliación