Campus del Agua

Competencias

Competencias básicas

 • Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
 • Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplios (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
 • Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular xuicios a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuicios.
 • Que os estudantes sepan comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
 • Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que fará de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

Competencias xerais

 • Adquirir a capacidade para diferenciar e valorar as diversas expresións do Patrimonio cultural, coñecer as ferramentas para a súa cuantificación e protección, así como as diferentes perspectivas que abordan a súa xestión.
 • Adquirir o coñecemento necesario para manexar as distintas ferramentas de documentación gráfica, dimensional e xeoespacial para ser aplicadas na documentación e valoración do Patrimonio ben cultural.
 • Adquirir a capacidade de levar á aplicación práctica da protección do ben cultural os coñecementos teóricos e os protocolos de documentación e caracterización.
 • Coñecer e aplicar os principios e metodoloxías da investigación como son a búsqueda bibliográfica, a toma de datos e a análise e interpretación dos mesmos e a presentación de conclusións, de forma clara, concisa e rigurosa.

Competencias específicas

 • Estar capacitado para seleccionar as ferramentas de estudo e documentación necesarias para coñecer o ben cultural, incluso establecendo metodoloxías de traballo estandarizables.
 • Adquirir a capacidade de diseñar protocolos de intervención, establecendo tipos, prioridades e intensidades de acción ante un ben cultural en risco de alteración.
 • Adquirir a capacidade para redactar proxectos de intervención no Patrimonio cultural de acordo coa lexislación reguladora específica.
 • Adquirir a capacidade para catalogar o Patrimonio cultural inmoble, bosquexando niveis de risco e pudendo establecer mecanismos de protección xurídica y preventiva.
 • Dominar e ser capaz de aplicar instrumental e procedimientos de diversas técnicas cartográficas ó Patrimonio cultural inmoble para o seu control dimensional e a elaboración de documentación gráfica empregando ferramentas CAD.
 • Analizar, depurar e interpretar información xeográfica, así coma o seu almacenamento en bases de datos, en función de requisitos técnicos para o inventario e documentación dun proxecto de intervención.
 • Coñecer os fundamentos das técnicas non destructivas máis empregadas para a prospección superficial do subsolo do Patrimonio cultural inmoble e desenvolver a capacidade de determinar a súa aplicabilidade a casos concretos.
 • Entender os valores multifactoriais do Patrimonio cultural, e valoralo adecuadamente conforme a criterios de uso social.

Competencias transversais

 • Poder integrar as diversas informacións e datos aportados por diversos técnicos e ferramentas na redacción de conclusións de acción.
 • Ser capaces de predecir e controlar a evolución de situacións complexas mediante o desenvolvemento de novas e innovadoras metodoloxías de traballo adaptadas ó ámbito científico/investigador, tecnolóxico ou profesional concreto, en xeral multidisciplinar, no que se desenrrole a súa actividade.
 • Saber transmitir dun modo claro e sen ambigüedades a un público especializado ou non, resultados procedentes da investigación científica e tecnolóxica ou do ámbito da innovación máis avanzada, así coma os fundamentos máis relevantes sobre os que se sustentan.
 • Concebir a protección do Patrimonio cultural nun marco de desenvolvemento sostible.
 • Adquirir coñecementos avanzados e demostrar, nun contexto de investigación científica e tecnolóxica ou altamente especializado, unha comprensión detallada e fundamentada dos aspectos teóricos e prácticos e da metodoloxía de traballo nun ou máis campos de estudo.
 • Coñecer e manexar a lexislación aplicable ó sector, coñecer o entorno social e empresarial e saber relacionarse coa administración competente integrando este coñecemento na elaboración de proxectos de enxenería e no desenvolvemento de calquera dos aspectos da súa labor profesional.