Campus del Agua

Rexistros e Evidencias

Esta documentación deriva dos procedementos do SGIC implantado na Facultade de Historia. Para unha consulta detallada, están incluídos na aplicación informática de dito SGC.


R1 DO-0102 P1 - Plan Anual de Mellora (PAM)
Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015

R1 DO-0202 P1 - Plan de promoción do centro - Curso 2017-2018

R1 DO-0203 P1 - Plan de Acción Titorial (PAT)

R2 DO-0203 P1 - Informe Final de avaliación do PAT
Curso 2015-2016

R2 DO-0203 P1 Anexo I - Asignación titores PAT
Curso 2017-2018 | Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015

R1 DO-0301 P1 - Plan operativo de información pública da Facultade de Historia

R1 DE-03 P1 - Informe de revisión do sistema pola Dirección
Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015