Campus del Agua

Plan de Acción Titorial

O Plan de acción titorial (PAT) da Facultade de Historia recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

Supón superar o modelo tradicional de ensino universitario só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo no cal conflúen tamén funcións socio-educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, etc.; apóstase, en definitiva, polo trato máis personalizado, ademais do académico.

Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades do alumnado, que normalice as distintas accións e acade un axeitado equilibrio entre as expectativas das alumnas e alumnos e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación Superior.

O PAT ten como obxecto a garantía, adecuación dos métodos de ensino, aprendizaxe e avaliación, adquisición de competencias do alumnado, atención á diversidade, orientación á aprendizaxe, e procura dunha igualdade de xénero, recollidos tanto nas memorias dos títulos como no sistema de garantía de calidade do centro.


Protocolo PAT Facultade de Historia

PAT Curso 2017/2018


Formularios


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DO PAT - CURSO 2017/2018


Comezo do mestrado: Setembro-Outubro

 • Xornadas de información prematrícula. Con posterioridade á admisión definitiva, pero antes de formalizar a matrícula, realizarase unha xornada informativa onde se ofrecerá orientación sobre o itinerario docente que poden elixir os alumnos en relación aos Módulos 3 e 4.
 • Xornada de acollida e benvida aos estudantes definitivos, na que se describirán aspectos académicos do mestrado, normas relativas á asistencia, recursos materiais e humanos de que disporán ao longo do mestrado, etc.
 • Recopilación de toda a información necesaria dos alumnos por parte dos titores e coordinador, e reunión para asignar titores e coordinar actividades.
 • Asignación de titores: PAT Anexo I - Relación de cursos e titores asignados.

 

Outubro-Xuño

Proponse como mínimo a realización de tres reunións persoais titor-alumno (titorías presenciais ou en liña) ao longo do período de docencia. Levaranse a cabo as seguintes actividades de titorización:

 • Orientación personalizada sobre técnicas de estudo e utilización de métodos para fomentar a aprendizaxe independente e autónoma.
 • Actividades para compensar dificultades académicas ou lagunas formativas, como as xornadas de nivelación.
 • Actividades de coordinación entre profesorado co obxectivo de evitar solapamentos e repeticións en conceptos e procedementos naquelas materias que persigan alcanzar as mesmas competencias.
 • Orientación (académica, administrativa, persoal) sobre opcións profesionais de incorporación futura ao mercado laboral ou orientacións máis académicas cara a investigación.

 

Xuño-Xullo

 • Realización de informes individuais dos alumnos por parte dos titores.
 • Realización da enquisa de satisfacción ao estudantado.
 • Recopilación de información e informe avaliador sobre o PAT.