Campus del Agua

Transferencia de créditos (convalidacións)

Información sobre a transferencia e recoñecementos de créditos


Podes consultar aquí a normativa de transferencia e recoñecemento de créditos da Universidade de Vigo.

O número de créditos que poderá ser recoñecido a partir de experiencia profesional ou laboral e de estudos universitarios non oficiales, non superará o 15% do total dos créditos que constitúan o plan de estudos, coas excepcións que se establecen no Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto 861/2010, para o recoñecemento de títulos propios. Este recoñecemento non incorporará cualificación polo que non computará a efectos de baremación do expediente.

Segundo o establecido no Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto 861/2010 non poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes ao Traballo Fin de Mestrado.

Anexo VIII Procedemento de transferencia e recoñecemento de créditos para másteres universitarios oficiais

Calendario Convalidacións 2020/2021

Formulario A-R00 de solicitude de Recoñecemento de créditos

Informe técnico sobre solicitudes de recoñecemento de créditos tramitadas no 1º prazo (novembro 2020).

Informe técnico sobre solicitudes de recoñecemento de créditos tramitadas no 2º prazo (febreiro 2021).