Campus del Agua

Metodoloxía Docente

Modalidade Semipresencial:

A docencia é na modalidade de aprendizaxe semipresencial, sen obrigatoriedade de asistencia física.

As sesións realizaranse a través de videoconferencia, o multivideoconferencia a través de eMeeting. Os materiais estarán disponibles a mediante a ferramenta Moodle: unha das plataformas de xestión de comunidade de aprendizaxe en liña de máis exito e que posibilita e fomenta un tipo de aprendizaxe colaboradora-conectada. Exploraremos por tanto algunhas das vantaxes deste sistema coma as novas formas de interacción entre alumnado-profesorado e alumnado-alumnado, a actualización instantánea de materiais, a xestión-redacción-discusión en tempo real de documentos compartidos, así como certa flexibilidade-personalización na planificación e a programación do curso.

Organización

Cada asignatura conta cun calendario que pauta as actividades a desenvolver polo alumnado ao longo das 4 semanas de duración da mesma. Cada materia dos módulos 1-3 do máster, ten unha presencialidade de 5 horas, mais 1 hora de titoría-evaluación. Esta presencialidade implica sincronía na relación profesor alumno/a, pero non presencialidade no centro. As sesións realizaranse a través de videoconferencia, ou multivideoconferencia a través de eMeeting. Todo o material estará a disposición do alumno/a a través de la plataforma de teledocencia FaiTic baixo o sistema Moodle.

Os horarios de docencia presencial están establecidos en banda de tarde, salvo eventuais eventos docentes. Especificaranse as horas concretas para cada materia dentro do horario establecido.