Campus del Agua

Avaliación

A avaliación das materias será continua, seguindo unhas pautas xerais.

O alumnado, según a normativa vixente, ten duás convocatorias de avaliación:

  • A primeira levaráse a cabo durante o cuadrimestre de docencia. No caso de que as semanas de docencia da materia non sexan suficientes para a entrega de todos os traballos previstos, habilitaráse la plataforma de docencia dúas semanas adicionais, ao final do cuadrimestre, para facilitar dita entrega, establecéndose neste caso un cronograma alternativo de entrega de tarefas.
  • A segunda avaliación realizaráse no mes de xullo, para o que habilitaremos de novo o acceso á plataforma docente.

Curso 2016-2017

Listaxes de probas de avaliación: