Campus del Agua

Réxime de permanencia

Réxime de permanencia dos alumnos e planificación para matrícula parcial

A matrícula do máster pode ser completa ou parcial. Os estudantes a tempo completo deberán matricularse dos 60 créditos ECTS que compoñen o máster e que será necesario superar para a obtención do título universitario correspondente.

A aqueles estudantes con necesidades especiais ou que, debido ás súas circunstancias personais, requiran cursar estudos a tempo parcial, ofrécese a matrícula parcial; os alumnos que se encontren neste caso poderán elexir materias pertenecentes ós Módulos 1, 2 e o Módulo correspondente ó itinerario escollido, incluíndo as prácticas en empresa, para ser cursados ó longo de todo o curso académico, respetando sen embargo a planificación docente e o seu deseño temporal:

  • Os 30 primeros créditos que deben cursarse correspondense coas materias dos módulos obligatorios 1 e 2.
  • Os 30 seguintes créditos correspóndense co módulo optativo elexido (3 ou 4)*, e os obrigatorios correspondentes ó TFM e ás prácticas. Sendo Non será posible defender o TFM sen ter superado previamente as materias obrigatorias e as prácticas.
  • A normativa de permanencia da UVI, aprobada no consello de Goberno do 2 de abril de 2013, establece que os límites de crédito matriculables na modalidade de tempo parcial sitúanse entre os 24 e os 47 créditos.

    *(No curso 2016/17 só se oferta con docencia o Módulo 4)