Campus del Agua

Réxime de permanencia

Réxime de permanencia dos alumnos e planificación para matrícula parcial

A matrícula do máster pode ser completa ou parcial. Os estudantes a tempo completo deberán matricularse dos 60 créditos ECTS que compoñen o máster e que será necesario superar para a obtención do título universitario correspondente.

A aqueles estudantes con necesidades especiais ou que, debido ás súas circunstancias personais, requiran cursar estudos a tempo parcial, ofrécese a matrícula parcial; os alumnos que se encontren neste caso poderán elexir materias pertenecentes ós Módulos 1, 2 e o Módulo correspondente ó itinerario escollido, incluíndo as prácticas en empresa, para ser cursados ó longo de todo o curso académico, respetando sen embargo a planificación docente e o seu deseño temporal:

  • Os 30 primeros créditos que deben cursarse correspondense coas materias dos módulos obligatorios 1 e 2.
  • Os 30 seguintes créditos correspóndense co módulo optativo elexido (3 ou 4)*, e os obrigatorios correspondentes ó TFM e ás prácticas.
  • Non será posible defender o TFM sen ter superado previamente as materias obrigatorias e as prácticas.
  • A normativa de permanecia de la UVigo, aprobada no consello de Goberno do 16 de decembro de 2016, establece que os límites de crédito matriculables na modalidade de tempo parcial sitúanse entre os 18 e os 47 créditos.
  • Non se poden matricular materias optativas*, prácticas nin TFM sen ter matriculado primeiro as materias dos módulos obrigatorios 1 e 2.

*(No curso 2017-2018 só se oferta con docencia o Módulo 4)